Дейността на “Балканика Холдинг Груп” АД е управление, оценка и продажба на участия в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации; придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които холдинговото дружество участва, финансиране на дружества, в които холдинговото дружество участва.

„Балканика Холдинг Груп” консолидира специализирани български компании, обхващащи целия процес на инвестиционно – строителната дейност, в това число – целия инвестиционен процес; проектиране, строителство, ремонт на сгради от всякакъв тип, летища, изграждане на метростанции; изграждане, реконструкция, ремонт и текущо поддържане на градска инфраструктура; хоризонтална и вертикална планировка.

Основният пазар на “Балканика Холдинг Груп” АД е пазара на инвестиционни и
строителни услуги, обединяването на фирми, които са в строителния бранш и управление и контрол на техния производствен, финансов, мениджърски и човешки потенциал. „Балканика Холдинг Груп” АД е водеща икономическа структура, носител на еталони за професионализъм, качество, бързина и внедряване на нови технологии.

Дружествата, които „Балканика Холдинг Груп” АД управлява са специализирани в сферата на инвестициите в недвижимите имоти, секюритизацията им; строителство, изграждане и строеж на логистични центрове.

Оферти

НЕС 09 - фотосоларен парк 5 MW
Проект ФВЕЦ” Баурене” е един от проектите, които фирмите разработиха с любезното ...
НЕС 10
ФВЕЦ ”Баурене” 2 е другият от проектите, които фирмата собственик “Нес Консултинг ...

Медиа

Отвориха ценовите оферти по проект. „Балканика Арт" ДЗЗД класирана на първо място

На 08.05.2012 г. в 11:00 часа, в заседателната зала на община "Тунджа", продължи работа комисията, определена със Заповед на кмета на общината Георги Георгиев, за провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с предмет: „Подготовка и организиране на иновативно културно събитие – ...